Reservatie
———————
Van reservatie is sprake na ontvangst van de reservatiesbevestiging en aanbetaling van 35 procent van de kosten (binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging te voldoen). Voor de accommodaties geldt een minimale verblijfsduur van 2 nachten.

Vooruitbetaling
———————
Te voldoen *** , onder vermelding van het reservatienummer.

Restbetaling
———————
Uiterlijk zes weken voor de aanvang van de huurperiode dient het restantbedrag op bovengenoemd rekeningnummer te zijn ontvangen. Indien het verblijf binnen zes weken na boeking begint, dient huurder terstond het gehele verschuldigde bedrag te voldoen op bovenstaand rekeningnummer.

Annulering
———————
Annulering van de boeking dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren. Bij annulering tot 4 weken voor de huurperiode blijft de huurder 50 procent van de huursom verschuldigd.Bij annulering binnen 4 weken voor de huurdatum is huurder de gehele huurprijs verschuldigd.

Gebruik van het gehuurde
———————
Huurder is verplicht het gehuurde op een juiste wijze te gebruiken en dient het gehuurde achter te laten in dezelfde staat als bij aankomst aangetroffen. Gebreken dienen binnen 1 dag te worden gemeld bij de verhuurder.Het aantal personen inclusief kinderen en huisdieren, zoals aangegeven op het reservatiesformulier, mag niet worden overschreden.

Aansprakelijkheid
———————
Huurder dient schade, ontstaan door hemzelf of zijn reisgenoten tijdens het verblijf, direct aan de verhuurder te melden en is altijd aansprakelijk voor deze schade. Herstelopdrachten aan derden door de huurder, van mankementen of schade, zijn niet toegestaan en worden dus niet vergoed door de verhuurder. De verhuurder heeft te allen tijde het recht op controle van het juiste gebruik van de accommodatie en is te allen tijde bevoegd om maatregelen te nemen ter voorkoming van misbruik van het gehuurde. Misbruik van het gehuurde heeft tot gevolg dat de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden wordt en dat er geen restitutie van het betaalde zal geschieden.

Vrijwaarding
———————
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade of diefstal tijdens zijn verblijf op BriljantResort of schade als gevolg van deelname aan een activiteit uit ons programma.

Schoonmaak
———————
Huurder dient de dagelijkse schoonmaak van de accommodatie zelf te verzorgen.De eindschoonmaak wordt verzorgd door de verhuurder en is inbegrepen in de huursom.

Tot slot
———————
Indien u nog vragen heeft over deze voorwaarden, dan ben ik gaarne bereid u te woord te staan.

Ik wens u een prettig verblijf toe in één van onze gastenkamers of op onze camping.
Adriana Eekhof